Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat je vertrouwen hebt in ons netwerk rondom al onze diensten. Daarom doen we er graag alles aan om jouw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van jouw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland handelt binnen de kaders van de wet.

1.1 Opbouw privacyverklaring

In de inleiding van dit document is informatie te vinden over Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland. Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland is de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw gegevens. In de onderstaande paragrafen beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook lichten we toe voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke grondslag we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over welke rechten jij als klant hebt en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland.

1.2 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Voorbeelden hiervan zijn jouw naam, adres, telefoonnummer en  rekeningnummer. Soms anonimiseren we jouw persoonsgegevens zodat je niet meer herleidbaar bent als persoon.

1.3 Ben je verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Ja. In veel gevallen is het nodig om jouw persoonsgegevens te gebruiken om je de dienst te kunnen bieden.

Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland heeft eigen nieuwsbrieven. Voor het versturen ervan vragen wij om jouw toestemming. Voor het versturen mogen wij jouw persoonsgegevens, niet gebruiken.

1.4 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland is de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.5 Wie binnen de Bibliotheek is verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging en privacy?

Informatiebeveiliging en Privacy maken integraal onderdeel uit van de organisatie.

De functionarissen die specifiek belast zijn met Informatiebeveiliging en Privacy hebben een signalerende, adviserende en registrerende functie. Zij zijn te bereiken via het e-mailadres privacy[at]bibliotheekzuidkennemerland.nl en vervullen de volgende rollen:
– Informatiebeveiligingsverantwoordelijke: IBV
– Informatiebeveiliger: IB
– Privacy coördinator: PC

2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?

Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van jou:

2.1 (categorie 1) Naam en contactgegevens
Dit zijn je voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.

3. Voor welke doelen gebruiken we jouw gegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen. Voor het gemak gebruiken wij (generieke) hoofddoelen en (specifiekere) subdoelen.

3.1 Beantwoorden van e mails en terugbelverzoeken
– e mails beantwoorden en terugbellen

3.2 Onderzoek en statistiek
– Bijhouden van aantal nieuwe partners
– Analyseren van deze data
– Verbeteren van onze website

3.3 Marketingdoeleinden
– Informeren over diensten
– Voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening

3.4 Juridische geschillen
– Het afhandelen van dossiers met een juridisch geschil

4. Voor welke diensten gebruiken we jouw gegevens?

4.1 Dienst 1: inschrijven van een lid
Voor het inschrijven van een nieuwe partner gebruikt Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland persoonsgegevens uit de 1e categorie persoonsgegevens zoals beschreven in hoofdstuk 2. Dit heeft als doel het inschrijven van een nieuwe partner om vervolgens diensten te kunnen leveren.

4.2 Dienst 2: overige verwerkingen
Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland verwerkt verder persoonsgegevens uit de 1e categorie, daar waar nodig. Dit kan zijn bij het doen van onderzoek en bij het afhandelen van juridische geschillen. Ook kan het zijn dat het Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland jouw persoonsgegevens moet verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

5. Op basis van welke grondslagen gebruiken we jouw gegevens?

5.1 Toestemming
Voor het versturen van nieuwsbrieven gebruikt Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland als grondslag toestemming. Bij leden gebruiken wij tevens de grondslag overeenkomst/factuurrelatie of een gerechtvaardigd belang.

De toestemming wordt gevraagd
a) via het aanmeldformulier (fysiek en digitaal)
b) via de website, waarbij de klant het e-mailadres kan invullen en een hokje kan aanvinken. Deze toestemming bewaart Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland ter registratie.

5.2 Overeenkomst
Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland gebruikt voor het verlenen van dienstverlening als grondslag de overeenkomst.

6. Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

7. Delen we de gegevens met andere partijen?

Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met de derde partijen om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om partners te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.

Soms is het Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland verplicht om op grond van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens te verstrekken aan opsporingsinstanties. Dit doen wij alleen indien deze wettelijke plicht bestaat, anders niet.

8. Worden jouw gegevens buiten de EU gebracht?

Het Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacy verordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

9. Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland een strikt beleid. Bovendien hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij streven ernaar, indien we jouw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, dat deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

10. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Naam en contactgegevens (categorie 1)
Deze gegevens bewaren we zolang een partner bij ons ingeschreven staat, en twee jaar nadat het lidmaatschap beëindigd is.

11. Welke rechten heb je op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland vindt het belangrijk dat de klant de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via onder andere onze website contact op te nemen met ons. Onder het kopje ‘contact’ vind je een invulformulier dat je hierbij kan helpen. Via dit formulier kun je gebruik maken van de volgende rechten:

 • Het recht van inzage
  Je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken;
 • Het recht van correctie
  Indien de persoonsgegevens die wij van jou verwerken niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering
  Indien wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier is een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;
 • Het recht van beperking
  Gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of jouw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van dataportabiliteit
  Op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van je hebben overdragen naar jou of een andere organisatie naar jouw keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • Het recht van bezwaar
  Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

12. Hoe kun je contact met ons opnemen?

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over informatiebeveiliging en/of privacy, neem dan contact op via privacy[at]bibliotheekzuidkennemerland.nl of bel 023-5115300.
Contactgegevens:
Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Gasthuisstraat 32
2011 XP Haarlem
Tel. 023-511 5300

Postadres:
Postbus 204

2000 AE Haarlem
Inschrijving KVK-Haarlem: nr. 34297609
Rabobank: NL28 RABO 0131276247

13. Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland vindt het belangrijk om tevreden partners te hebben, ook op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Wij doen er alles aan om dit na te streven. Toch kan het voorkomen dat je als partner niet tevreden bent over onze afhandeling van jouw vragen. Het is mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens waar het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

14. Wijzigingen

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 15 augustus 2019. Doordat de privacywetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast en verbeterd, is ook deze privacyverklaring aan veranderingen onderhevig. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website.
Netwerk basisvaardigheden kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je de kans te geven je deelname te weigeren.